XML

Przedmiot działalności CKZiU w Stalowej Woli

 1. CKZiU  realizuje cele określone w Ustawie „Prawo oświatowe”, Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.
 2.  CKZiU jest publiczną placówką prowadzącą kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych, która: 
 • ​zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje  programy nauczania w oparciu o podstawę programową;
 • realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, certyfikatu zawodowego, dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego;
 • stwarza możliwości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu słuchaczy w życiu społecznym;
 • wspomaga wszechstronny rozwój;
 • zapewnia odpowiednie wyposażenie  i bazę dydaktyczną;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki;
 • współdziała z organizatorami oświaty dorosłych w regionie, kraju i za granicą.

Do zadań Centrum należy:
 1. prowadzenie kształcenia ustawicznego w szkołach oraz w  formach pozaszkolnych  w zakresie dokształcania oraz przekwalifikowania osób dorosłych,
 2. opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla prowadzonego kształcenia,
 3. przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego skierowanej do uczestników tego kształcenia, zwiększającej szanse ich zatrudnienia, oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie,
 4.  prowadzenie  działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 5. realizowanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikającej z programu nauczania dla danego zawodu,
 6. organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego umożliwiającego spełnianie obowiązku nauki,
 7. współpraca w zakresie zadań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne,
 8. współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników,
 9. zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w celu prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych Centrum,
 10. organizacja bazy dydaktycznej do realizacji programów nauczania,
 11.  organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęć dla słuchaczy wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 12.  pomoc w przygotowaniu słuchaczy do udziału w konkursach i olimpiadach,
 13.  realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 14.  dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników:
 1. zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych branżowych szkół I stopnia,
 2. zatrudnionych u pracodawców i nieuczęszczających do  branżowych szkół I stopnia w  celu przygotowania do  egzaminu na  tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
 1.  organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych w formach pozaszkolnych:
 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 2. kurs umiejętności zawodowych,
 3. kurs kompetencji ogólnych,
 4. kurs inny, niż wymienione w pkt. a-c umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 1. organizowanie działalności w zakresie rozwiązywania problemów edukacji zawodowej.
Podmiot publikującyCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Górska - główny specjalista2020-12-19
Publikujący Agnieszka Górska - główny specjalista 2020-12-19 09:08
Modyfikacja Agnieszka Górska - główny specjalista 2020-12-19 09:23